Leveringsvoorwaarden

F1T leveringsvoorwaarden

1/12/2017 voor het laatst bijgewerkt

F1T ingeschreven bij K.v.K. te Groningen onder nummer:  60645768

F1T is gespecialiseerd in Groepslessen, Bedrijfs Tai Chi, Personal<1>Training, SeniorF1T & StoelgymnastiekFunctioneelF1T, Kleine groepstrainingen, workshops Trainings weekenden, Kampen, Seminars in Braziliaans Jiu-Jitsu vanuit BJJNinja`s 

De volgende merken maken deel uit van het diensten pakket van F1T; Tai Chi school Bai Long, BJJ School STOEI , BJJNinja`s

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: F1T

Deelnemer/Opdrachtgever: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met F1T

Docent/Trainer/Coach: M.G.Welbergen

Activiteit(en): Tai Chi school Bai LongBJJ School STOEIBJJNinja`sGroepslessen, Bedrijfs Tai Chi, Personal<1>Training, SeniorF1T & StoelgymnastiekFunctioneelF1T, Kleine groepstrainingen, workshops.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer/opdrachtgever en F1T schriftelijk overeenkomen dat F1T activiteiten die de deelnemer/opdrachtgever met M.G. Welbergen heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer/opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen F1T en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s). Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding door F1T in voren middels e-mail. Opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel per e-mail, op internet, dan wel schriftelijk. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij het geen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
F1T is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60645768

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer/opdrachtgever zich heeft ingeschreven bij F1T voor het deelnemen aan Groepslessen, Personal Training, sportspecifieke training, seniorenF1T, juniorF1T, homeF1T, workshops sport-/bewegingsactiviteiten voor jong & oud Op iedere activiteit die F1T verzorgd zijn deze voorwaarden ten alle tijde van toepassing. Mocht er een eventuele nieuwe dienst worden toegevoegd in de toekomst dan zullen ook op de nieuwe diensten, deze voorwaarden van toepassing zijn. Ieder gebruik van de diensten van F1T geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer/opdrachtgever dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer/opdrachtgever verzekerd te zijn tegen ongevallen.

F1T heeft zelf een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en is nimmer aansprakelijk (zoals reeds ook in bovenstaande alinea vernoemd is) voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na een training. deelnemer/opdrachtgever is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van F1T. Tevens is F1T nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van deelnemer(s)/opdrachtgever(s)/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor F1Tniet verantwoordelijk gehouden kan worden). F1T heeft een inspanningsverplichting op alle door haar geleverde diensten. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan F1T niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal F1T meedelen wanneer en waar de deelnemer/opdrachtgever verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer/opdrachtgever overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is F1T bevoegd om in overleg met de deelnemer/opdrachtgever een ander tijdstip te plannen. Dit dient uiterlijk 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor F1T als ook voor de deelnemer/opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op F1T rust een inspannings zoals reeds vermeld in artikel 3 verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer/opdrachtgever gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door F1T bepaald. F1T voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat F1T niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door dedeelnemer gestelde doel.

Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft F1T het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren aangaande haar dienstverlening. F1T doet dit altijd in overleg met de opdrachtgever/deelnemer(s) en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken. Deelnemer/Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een erkend arts te raadplegen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door F1T aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. F1T kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. F1T is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer/opdrachtgever mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een activiteit of training bij en door F1T. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is F1T niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door F1T georganiseerde activiteiten.

F1T is niet aansprakelijk als de deelnemer/opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de docent/trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen F1T wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die F1T aanbiedt.

De deelnemer/opdrachtgever is jegens F1T aansprakelijk wanneer F1T op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijk door F1T gegeven instructies aan de deelnemer. De deelnemer/opdrachtgever dient F1T te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Duur van de overeenkomst, ontbinding

F1T is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer/opdrachtgever niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beeindiging van de overeenkomst door de deelnemer/opdrachtgever is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts. Dan wel dat er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het op redelijke wijze succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan F1T. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het inschrijgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiele verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met een maximum van maximaal 6 maanden. Na een overeenkomst van 1 termijn is het mogelijk om een overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd af te sluiten in overleg met F1T. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is afgesproken, geldt een opzegtermijn van een kalender maand. De vakanties van de cliënt dienen ruim van te voren te worden aangekondigd. De vakanties van de trainer worden tevens ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de opdrachtgever en/of trainer op vakantie is.

Artikel 8. Tarieven

F1T hanteert verschillende tarieven en stelt haar tarief vast volgens een uur tarief.  Dit tarief staat vermeld onder de kop tarievenIn het tarief van F1T zijn alle bedragen inclusief btw vermeld en zijn alle kosten inbegrepen, echter met uitzondering van de door deelnemer/opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten. F1T mag per 1 januari van ieder kalenderjaar het tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag F1T de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de overeenkomst ten alle tijden ontbinden conform opzegtermijn dan wel wanneer de jaarlijkse verhoging meer is dan 10%. Hij mag dit niet indien de verhoging voortvloeit uit de wet. F1T zal deelnemer/opdrachtgever haar plannen voor verhoging van het tarief tijdig bekend maken. Indien deelnemer/opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, kan hij twee weken na kennisgeving ervan, de opdracht annuleren.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal F1T meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer/opdrachtgever niet tijdig betaalt, is F1T gerechtigd de deelnemer/opdrachtgever de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan F1T te voldoen. Betaling geschiedt volgens de vermelde betalingstermijn van 7 dagen die staat aangegeven op de factuur tenzij anders is overeengekomen.

Het factuur bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer:  NL54 INGB0006559643 ter name van FIT o.v.v. het factuurnummer.

Indien F1T over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag F1T een bedrag van EUR 3,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van F1T zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 6%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is F1T gerechtigd de prijzen te verhogen. F1t zal dit ruimschoots in het voren aangeven, zodat de deelnemer/opdrachtgever in dat geval het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Ziekmelding

Indien de deelnemer/opdrachtgever niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer/opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan F1T. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten  die door F1t voor de betreffende activiteit worden geleverd doorberekend aan dedeelnemer/opdrachtgever. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 1 jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkend arts.

Artikel 11. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. F1T is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van M.G.Welbergen of een collega of partner partij, dan wel bij onvoldoende belangstelling van een activiteit, dienst, workshop en of cursus behoudt F1T het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Zie ook vakanties F1T onder de kop FAQ.  Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Is F1T op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren.

Artikel 12. Gezondheid

De deelnemer/opdrachtgever verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies omtrent de geboden diensten en activiteiten van F1T zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer/opdrachtgever zich ertoe alvorens de overeenkomst met F1T aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

F1T dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Lees ook het uitgebreide Privacy beleid  op deze website voor meer informatie. F1T is van mening dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en deelnemer/opdrachtgever, alsmede de bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten.

Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we natuurlijk gegevens van u nodig. F1T is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemer/opdrachtgever zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van F1T gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciele doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. F1T houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  Wet stelt die op 28 mei 2018 in werking treedt.

Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent F1T te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer/opdrachtgever zich de rechten en bevoegdheden voor die dedeelnemer/opdrachtgever toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door F1T voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van F1T. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van F1T

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van F1T zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door F1T ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer/opdrachtgever verstrekte stukken mogen niet door F1T zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer/opdrachtgever openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer/opdrachtgever.

Artikel 15. Geschillen en Toepasselijk recht

Met eventuele klachten kan de deelnemer/opdrachtgever zich wenden tot F1T. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar F1T is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.